سمپوزیوم توسعه فردی

مزایای زیر سؤال بردن

تجربه‌نگاری جلسۀ چهاردهم سمپوزیوم توسعه فردی: اولین موضوع این جلسه دربارۀ‌ زیر سوال بردن افکار مزاحم و منفی بود. واژه‌یاب برای «زیر سوال بردن» این

ادامه مطلب »

مثل کافکا

تجربه‌نگاری جلسۀ سیزدهم سمپوزیوم توسعه فردی: در این جلسه از چند موضوع مختلف حرف زدیم. خریددرمانی نکنیم. به جای تلنبار کردن یک عالمه کتاب روی

ادامه مطلب »

حذف اضافه‌ها

تجربه‌نگاری جلسۀ هشتم سمپوزیوم توسعه فردی: در این جلسه دربارۀ‌ بستن پرونده‌های اضافی زندگی‌مان حرف زدیم. ما برای ساختن ارتباطات تازه و انجام بهتر کارهایی

ادامه مطلب »