ماه ششم: چاپ کتاب | تمرین‌‌ها

ماه ششم: چاپ کتاب | تمرین‌‌ها

این صفحه برای ارائه تمرین‌ها و پرسش‌های شما طراحی شده است.

 تمرین 1:

 

تمرین 2:

 

تمرین 3:

 

تمرین 4:

 

تمرین 5:

 

تمرین 6:

 

تمرین 7:

 

تمرین 8:

 

تمرین 9:

 

تمرین 10:

 

تمرین 11:

 

تمرین 12:

 

تمرین 13:

 

تمرین 14:

 

تمرین 15: