8 شهریور 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بی‌ درمانی

گاهی برای بیان احساس‌هایم یک «بی» نیاز دارم. یک خروار بی‌ را که بچسبانم به برخی واژه‌ها قدری آرام می‌گیرم: بی‌خردی، بی‌ شعوری، بی‌ ملاحظگی،

ادامه مطلب »