اندرز شاعر نامدار مجار

 قصۀ روز: «شاندرو پتوفی» شاعر نامدار مجار زمانی دچار فقر مالی شدید بود، روزی می‌خواست از رودخانه‌ای بگذرد اما پولی نداشت که به قایقران بدهد، از این رو پیش قایقران رفت و گفت: رفیق، من برای عبور از رودخانه پولی به تو نخواهم داد اما می‌توانم اندرز خوبی به جای پول بدهم. قایقران راضی شد … ادامه خواندن اندرز شاعر نامدار مجار