اگر دوست داری نوشته‌هایت خوانده شود

 قصۀ روز: گروهی از شیاطین سعی داشتند تا در روح مردی روحانی که در قاهره زندگی می‌کرد، نفوذ کنند. آنان سعی کردند با زن، خوراک و ثروت او را وسوسه ‌کنند، اما هیچ‌یک موثر نبود. یک روز شیطان بزرگ از آنجا می‌گذشت و تلاش شاگردانش را دید. رو به آنان کرد و گفت: «همگی بی‌عرضه‌اید. … ادامه خواندن اگر دوست داری نوشته‌هایت خوانده شود