فرشتۀ ثبت افکار و اعمال+گزارش 6 ساعته

فرشتۀ ثبت افکار و اعمال+گزارش ۶ ساعته

نویسندۀ پیگیر و سرسخت در ابتدای مسیر نوشتن باید نقش فرشتۀ ثبت اعمال را ایفا کند.

تمرین نوشتن نه با تخیل دربارۀ چیزهای عجیب‌وغریب، که با نگارش حدیث نفس و چیزهای ظاهراً ملال‌آور زندگی روزمره پا می‌گیرد…

فواید خرچنگ‌قورباغه‌ نویسی!

۱ نزدیک ریل قطار، زیر درخت نشسته بودم و داشتم یادداشت‌های پراکند‌ه‌ام را مرور می‌کردم،یکی از کاغذ‌ها آنقدر بد خط و مبهم بود که از هر طرفی نگاه می‌کردم چیزی نمیفهمیدم ، کاغذی برداشتم و شروع کردم به نوشتن حدس‌ها و تداعی‌هایم از این برگه‌ی رمزآلود ، حین نوشتن ناگهان مثل ارشمیدس فریاد زدم: یافتم […]