بهترین داستان‌نویس زندۀ ایران

نمی‌شود شیفتۀ کلمه‌ها باشی و نویسندۀ رود راوی را دوست نداشته باشی. به گمانم بهترین نویسندۀ حال حاضر ایران ابوتراب خسروی است. همیشه کنار تختم یکی از کتاب‌های او را دارم. اگر کسی واقعاً عزم یادگرفتن فارسی درست و افزایش دامنۀ واژگانش را دارد نباید مطالعۀ آثار ابوتراب را از دست بدهد. نویسندۀ جوان اگر […]