یک فکر جسورانۀ عجیب

من یک سری کاغذ کاهی دارم که وسط آن‌ها نوشته‌ام: یک فکر جسوارنۀ عجیب دقیقاً نمی‌دانم فکر جسورانۀ عجیب چه جور فکری است، ولی نوشتن روی این کاغذها معمولاً باعث می‌شود به ایده‌های تازه‌ای برسم. می‌دانم که شاید اصرار بر داشتن فکری جسورانه، آن‌هم به شکل آگاهانه و مستقیم، شاید راه به جایی نبرد. ولی […]