۱۳۹۶-۰۱-۱۴

آیا پیاده‌روی ما را خلاق‌تر می‌کند؟

در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می‌خورد و می‌تراشد...