۱۳۹۶-۰۲-۱۹

کارگاه کلمات-۶

نحله تا غمزه...
۱۳۹۶-۰۲-۲۰

حصۀ شما چیست؟

سالوس‌ها در کمین نشسته‌اند؛ شما حس نمی‌کنید؟