۱۳۹۶-۰۶-۰۴
فقط یک چراغ را روشن نگه دار

فقط یک چراغ را روشن نگه دار

همین یک چراغ که روشن نگه‌ داشته‌ای، حسی از قدرت و اختیار به تو می‌دهد؛ حتی اگر فکر می‌کنی همه چیز از دست تو در رفته...