۱۳۹۶-۰۹-۳۰
مسابقه نویسندگی در مدرسه نویسندگی

مسابقه نویسندگی در مدرسه نویسندگی

گاهی دستاورد هزاران کلمه نوشتن فقط یک جمله خوب و قابل و انتشار است و چه باک، همان یک جملۀ ارزشش را دارد که خودت را به آب‌وآتش بزنی. اصلاً کار نویسندۀ صیقل زدن افکار خامی است که روی کاغذ آورده...