۱۳۹۵-۰۵-۰۹

گوزن فروشنده و بازی در تیزر بانک!

همه‌ی ما فروشنده‌ایم،از دستفروش و بقال گرفته تا نویسنده و معلم. در سال‌های نوجوانی به توصیه‌ی سردبیر یکی از نشریات و بعد از پذیرفته شدن در تست ورودی، قرار شد در مجموعه تیزرهای یکی از بانک ها بازی کنم. اما روز ضبط اولین تیزر که رسید تصمیم دیگری گرفتم، پوشه‌ای از نوشته ها و کاریکاتورهایم را زدم زیر بغلم و رفتم سراغ مدیر یکی از فرهنگسراها  و متقاعدش کردم که نمایشگاه بگذارم و کارگاه برگزار کنم. از همان سال‌ها دوست داشتم اگر بناست چیزی هم بفروشم، فکرم باشد، چیزی که خودم هم در تولید آن نقشی داشته باشم، کاری هر […]