۱۳۹۷-۰۴-۱۹
یادداشت‌های روزانه چگونه خواندنی می‌شوند؟

یادداشت‌های روزانه چگونه خواندنی می‌شوند؟

افکار آدم غالباً مثل علف هرز هستند، بی‌آنکه کنترل چندانی روی آن‌ها داشته باشی می‌رویند و گاه تا مرز خفه شدن درون و بیرونت را محاصره می‌کنند. روزانه‌نویسی، هرس باغچۀ ذهن است و رهیدن از بند افکار پریشان. این‌جوری می‌شود که هزار کلمه نوشتن هزار درد آدم را درمان می‌کند...