۱۳۹۶-۱۲-۲۶
برای خسته‌های متفاوت

برای خسته‌های متفاوت

به‌زعم من لذت زندگی در کارهایی‌ست که به‌رغم خستگی بسیار نسبت به انجام آن‌ها مبادرت می‌کنی...