۱۳۹۶-۰۹-۲۷
نویسنده باید فقیر باشد یا ثروتمند؟

نویسنده باید ثروتمند باشد یا فقیر؟

می‌دانم که بعدِ آشنایی با چخوف آدم دیگری شدم. آدمی که از فهمید نوشتن داستان‌های معمولیِ آدم‌های معمولی، دشوارترین اما عمیق‌ترین نوع داستان‌نویسی است...