۱۳۹۶-۰۳-۰۳

چگونه ترانه سرا شویم؟

همین اول ماجرا بگویم که من ترانه‌سرا نیستم و دوستان ترانه‌سرا لطفاً این پست را به ریش و گیس نگیرند...