۱۳۹۶-۰۲-۰۳

بلندترین کامنت جهان!

...با دقت عجیبی خوانده و حتی روی تک‌تک لینک‌ها هم کلیک کرده و در نهایت کامنتی دوهزار و پانصد کلمه‌ای نوشته که دلم خواست این کامنت را به عنوان یک پست مستقل منتشر کنم...