۱۳۹۶-۰۴-۲۱

کتاب‌خوانی با روش ۲۱ گرم

کتاب خواندن من مثل فیلم 21 گرم غیرخطی است؛ یعنی مثل یک داستان سرراست نیست که یک کتاب از اول شروع کنم و تا آخر بروم...