۱۳۹۷-۰۱-۲۰
گری واینرچاک

جملۀ بی‌نظیری از گری وی

گری واینرچاک از بهترین‌ و فعال‌‌ترین کارآفرین‌های افراد دنیای محتوا است. جملۀ کوتاه و زیبایی از او خواندم که به گمانم می‌تواند همۀ ما را برای آغاز و فعالیت بیشتر در حوزۀ تولید محتوا ترغیب کند...