۱۳۹۶-۱۲-۲۳
کتاب چرا باید زیادتر حرف بزنیم؟

یک کتاب جدید

بالاخره تا قبل از پایان سال کتاب کوچکی که نوشتن و نشر آن سراسر لذت و ماجراجویی بود منتشر شد...