۱۳۹۶-۰۳-۱۶

چگونه چت کنیم؟

بهتر است به‌جای بزنگم و بحرفیم، بنویسیم زنگ بزنیم و حرف بزنیم...
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
اقتصاد چت کردن

اقتصاد چت کردن

چت کردن مفید است، به چند دلیل...