۱۳۹۶-۰۵-۲۸
چای کیسه ای

آدم‌های چای کیسه‌ای چگونه‌اند؟

استعاره‌ها خون تازه‌ای به مفاهیم می‌دهند و چه‌بسا استعارۀ خوبی که می‌سازیم در همه‌گیر کردن حرفی‌ که سال‌های سال مورد غفلت بوده چنان مؤثر عمل کند که آن را به مفهومی جاودانه تبدیل کند...