۱۳۹۶-۰۶-۰۷
دهه هشتادی

یک توصیه مهم به دهه هشتادی‌ها

‌آن توصیه که قدیمی به جوان‌ها و نوجوان‌ها می‌گوید؛ با بزرگ‌تر از خودت نگرد؛ چقدر حرف ناپخته و بدی است. اگر مقصود نگشتن با دوست بد است که بدی بزرگ و کوچک ندارد...
۱۳۹۶-۰۷-۰۸
بهره وری

چرا بهره ‌وری مهم است؟

به همان میزانی که توسعۀ کشور مهم است، بهره‌وری هم باید مهم باشد، زیرا توسعه مستقل از بهر‌ه‌وری، پایدار نخواهد بود. توسعۀ فردی نیز از این قاعده مستثنا نیست...