۱۳۹۶-۰۳-۲۵

کلمه‌درمانی

برایم نوشته‌ای گاهی دست‌ودلت به نوشتن هیچ‌چیزی نمی‌رود؛ و حس می‌کنی سر مویی ذوقی برایت نمانده تا یک جملۀ درست‌ودرمان بنویسی...
۱۳۹۶-۰۴-۲۵

چگونه متمایز شویم؟

از تمایز می‌گفتم، راحت است، عجالتاً باید آستین همت را بالا بزنی و راهت را اندک اندک از گله جدا کنی...
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
جرأت نویسندگی

جرأت نویسندگی

نویسندگی جرأت می‌خواهد...