۱۳۹۶-۰۸-۱۷
بهترین نوع نارضایتی

بهترین نوع نارضایتی

می‌خواهم یکی از انواع پیش‌برندۀ نارضایتی را معرفی کنم، که همین یک عادت می‌تواند از هرکسی یک متفکر و اندیشه‌ورز بسازد...