۱۳۹۶-۰۶-۱۶
نوشتن

نخستین قدم در راه نویسنده بودن

نوشتن از نوشتن و خواندن دربارۀ نوشتن را دوست دارم، چون بیش از هر چیزی دیگری مرا به بیشتر نوشتن وامی‌دارد...