۱۳۹۶-۰۴-۰۴

جمله‌ای از متیو کلی دربارۀ سکوت و کتاب‌خوانی

البته کلی در گفتن جملۀ بالا اغراق کرده تا اهمیت سکوت را نشان بدهد؛ وگرنه من فکر نمی‌کنم در سکوت آدمی که کتاب‌خوان نیست دستاورد خاصی داشته باشد...