۱۳۹۶-۰۳-۲۰

نوشتن رزومۀ شخصی با زاویه دید متفاوت

از ۱۴ سالگی کار کرد. کارهای گوناگون، ولی نه دولتی. چند سالی برای مطبوعات قلم زد. نان تلخ قلم زود دلش را زد. چند سالی‌ست، و امروز هم، کارمند است. زن و یک پسر دارد...