۱۳۹۶-۰۱-۱۸

ده گام توسعۀ فردی در ده جمله

در این پست درباره هر یک از ده گام توسعۀ فردی یکی دو خط نوشته شده تا مروری کوتاه بر تمامی گام‌های منتشرشده داشته باشیم.