۱۳۹۶-۰۶-۰۷
دهه هشتادی

یک توصیه مهم به دهه هشتادی‌ها

‌آن توصیه که قدیمی به جوان‌ها و نوجوان‌ها می‌گوید؛ با بزرگ‌تر از خودت نگرد؛ چقدر حرف ناپخته و بدی است. اگر مقصود نگشتن با دوست بد است که بدی بزرگ و کوچک ندارد...