۱۳۹۵-۱۱-۲۳

 اهمیت داشتن دفترچه استعاره

دنیل پینک می‌گوید: هر چه استعاره را بهتر درک کنیم، خودمان را بیشتر درک می‌کنیم. پینک در کتاب ذهن کامل نو چند صفحه‌ای درباره استعاره‌های مفهومی نوشته و توصیه کرده دفترچه‌ای را به نوشتن استعاره های که می شنویم و می‌خوانیم اختصاص بدهیم. چند جمله زیر را از کتاب ذهن کامل نو نقل می‌کنم: -استعاره یعنی درک یک چیز از منظر چیز دیگر. -استعاره نقشی محوری در اندیشیدن دارد. فرآیندهای فکری بشری عمدتاً استعاری هستند. جرج لیکاف -استعاره خون حیات بخش همه‌ی هنرها است. تویلا تارپ -فقط ذهن انسان است که می‌تواند استعاری فکر کند و روابطی را ببیند که […]