۱۳۹۶-۱۰-۰۲
فونت باید نویسنده را به بیشتر نوشتن وادار کند

رابطۀ جالب فونت و نویسندگی

دانلد آ.نورمن در کتاب درجه‌یک «طراحی حسی» به این موضوع اشاره می‌کند که ارتباط احساسی ما با چیزها بیش‌ازحدی است که تصور می‌کنیم و صرف کاربردی بودن اشیا برای استفادۀ ما از آن‌ها کافی نیست...