۱۳۹۶-۰۳-۱۱

کارگاه کلمات: در رؤیا گام زدن

به‌جای ذوفنونی و همه‌دانی، بهتر است روی استادی در یک حوزۀ خاص متمرکز شویم...