۱۳۹۶-۰۷-۰۳
خرکاری

خرکاری یا کم‌کاری؟

اگر یک موضوع باشد که دلم بخواهد زندگی‌ام را وقف آن کنم، بهر‌ه‌وری است. چون حس می‌کنم بهره‌وری بالا از کلیدهای مهم پیشرفت و توسعه است...
۱۳۹۶-۰۷-۰۸
بهره وری

چرا بهره ‌وری مهم است؟

به همان میزانی که توسعۀ کشور مهم است، بهره‌وری هم باید مهم باشد، زیرا توسعه مستقل از بهر‌ه‌وری، پایدار نخواهد بود. توسعۀ فردی نیز از این قاعده مستثنا نیست...