۱۳۹۶-۰۳-۰۳

مجموعه کتاب‌های تفکر نقادانه و سنجشگرانه‌اندیشی

کسانی که می‌خواهند شهامت فکری داشته باشند، شاید دیگر نتوانند همرنگ جماعت بمانند و این امر ممکن است تاوان سنگینی داشته باشد...
۱۳۹۶-۰۸-۱۷
بهترین نوع نارضایتی

بهترین نوع نارضایتی

می‌خواهم یکی از انواع پیش‌برندۀ نارضایتی را معرفی کنم، که همین یک عادت می‌تواند از هرکسی یک متفکر و اندیشه‌ورز بسازد...