۱۳۹۶-۰۳-۰۳

مجموعه کتاب‌های تفکر نقادانه و سنجشگرانه‌اندیشی

کسانی که می‌خواهند شهامت فکری داشته باشند، شاید دیگر نتوانند همرنگ جماعت بمانند و این امر ممکن است تاوان سنگینی داشته باشد...