۱۳۹۶-۰۷-۱۷
تشویق نوشتن

آیا به یک مشوق نیاز دارید؟

فکر کردم بهترین مشوق من در زندگی چه کسی بوده است، کسی که هرروز من را با تشویق‌هایش هل بدهد جلو.