۱۳۹۶-۱۰-۱۳
چگونه‌ تشنه‌تر شویم؟

چگونه‌ تشنه‌تر شویم؟

چرا فکر می‌کنیم آموختن و عمل کردن را صرفاً باید در غیاب یکی از آن‌ها دنبال کنیم. این دو در کنار هم هستند که به بار می‌نشینند و حذف یا کمرنگ کردن یکی به نفع دیگری، بهانۀ تنبلی و کم‌کاری است...