۱۳۹۶-۱۰-۲۳
چگونه دنیای خودمان را دگرگون کنیم؟

چگونه دنیای خودمان را دگرگون کنیم؟

مغزم کشش خواندن کتاب‌های روی میزم را نداشت، پس رفتم سراغ یکی از کتاب‌هایی که تازه خریده‌ام، روی کاناپه دراز کشیدم و شروع کردم به ورق‌زدن؛ یک ربع بعد دنیای من کاملاً عوض شده بود...