۱۳۹۶-۰۹-۰۳
این تجربۀ ذهنی را از دست ندهید

این تجربۀ ذهنی را از دست ندهید

فرض کنید قرار است به مدت 3 سال به یک جزیرۀ دورافتاده تبعید شوید...