۱۳۹۶-۰۵-۰۸

تازه‌کار بودن یعنی چه؟

یکی از دوستان هنرمندم از اینکه او را «تازه‌کار» بنامند آزرده‌خاطر می‌شود...