۱۳۹۶-۰۲-۰۶

چرا این مطلب را منتشر نکردم؟

توی مترو بودم؛ سروصدای کل‌کل مرد پیر و پسر جوانی حتی از پشت هدفون هم گوشم را خراش می‌داد و رد می‌شد. به ذهنم رسید که توصیه‌هایی برای احمق‌تر شدن بنویسم...