۱۳۹۶-۰۷-۱۵
تلاش برای نخوابیدن نشانۀ چیست؟

تلاش برای نخوابیدن نشانۀ چیست؟

من موفقیت و رضایت خودم را با غالب بودن یکی از دو وضعیت زیر بر زندگی‌ام بررسی می‌کنم...