۱۳۹۶-۰۲-۲۹

اگر بیکار هستید…

نوشتن افکار ما را مستدل و دقیق می‌کند؛ و شاید گام مؤثری باشد برای دور شدن از افکار پوسیده‌ای که چشم ما را به منابع و فرصت‌ها بسته‌اند...