۱۳۹۶-۱۱-۱۰
نقل‌قولی که شما را بدبخت می‌کند

نقل‌قولی که شما را بدبخت می‌کند

گور ویدال نقل‌قول طنزی دارد که بهانۀ من برای نوشتن این پست کوتاه شد...