۱۳۹۶-۰۵-۲۸

۱۰ ویژگی دوستانی که در همایش متمم بودند

شگفتی زندگی جز این نیست که طی یک روز، از صبح تا شب کنار هفت‌صد نفر از دوستان عزیزت باشی...