۱۳۹۶-۱۰-۲۰
نویسندگی در باغ همسایه، خوسه دونوسو

نویسندگی در باغ همسایه

باغ همسایه قصۀ یک رمان‌نویس سرخورده است. یک تبعیدی شیلیایی که می‌خواهد از ماجرایی شش روزی که زندان بوده شاهکاری ماندگار بیافریند، اثری که خلق آن چیزی جز سرخوردگی را در پی ندارد...