۱۳۹۶-۰۴-۲۳

سؤالی مهم دربارۀ سن و سال

میشاییل هانکه را که می‌شناسید، فیلمساز اتریشی؛ اولین فیلمش را در 44 سالگی ساخته و اکنون‌که هفتادسالگی را رد کرده، فعال‌تر و پویاتر از همه با هر فیلمش سینمای هنری را یک گام جلوتر می‌برد...