۱۳۹۷-۰۲-۱۴
دقیقاً چرا به هیچ جایی نمی‌رسیم؟

دقیقاً چرا به هیچ جایی نمی‌رسیم؟

زندگی 99 درصد ما با کارهای غیر مهم و رؤیاپروری برای کارهای مهم تلف می‌شود. آن 1 درصد دیگر مدام به خودش گوشزد می‌کند...